Групово обучение

Отворено обучение, в което кариерните консултанти подпомагат учениците чрез интерактивни упражнения, обсъждане, дискусия, решаване на казуси, тренинги, ролева игра, форуми:

– да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;
– да открият силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодоляват за да постигнат мечтите си;
– да обменят опит с връстници, други участници в групата.

Какви са ефектите от консултирането:

• научавате и откривате себе си – вашите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
• научавате повече за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех – нещата, които осмислят живота ни;
• придобивате нови знания и умения за това как да вземате решения;
• развивате умението да общувате и да разбирате себе си, което ще подпомага контактите ви в училищна или в работна среда.