Проект “Подкрепа за успех”

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

ЦПЛР-ЦКО-Варна стартира работа по проектът “Подкрепа за успех”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЦПЛР-ЦКО-Варна участва в изпълнение на Дейност 6 от проекта “Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиален етап на образование (от V до VII клас).

Дейностите за кариерно ориентиране на ученици от прогимназиален етап на образование (от V до VII клас) се извършват на два етапа:

1. групови дейности за запознаване или информиране за професии с първа, втора и трета степен на професионална квалификация от СППОО;
2. определяне на професионалните интереси на учениците (дейността се провежда индивидуално).

За периода 11.2019 – 06.2020 по Проект “Подкрепа за успех” кариерно ориентиране на ученици от прогимназиален етап на образование (от V до VII клас) е извършено в 46 класа и с 585 ученика са проведени индивидуални дейности за определяние на професионални интереси.
Дейности са проведени в следните училища:
СУ “Димчо Дебелянов” – гр. Варна
СУ “Димитър Благоев” – гр. Провадия, обл. Варна
ОУ “Христо Смирненски” – с. Тополи, обл. Варна
СУ “Васил Левски” – гр. Девня, обл. Варна
ОУ “Христо Ботев” – гр. Варна
СУ “Пейо Кр. Яворов” – гр. Варна
ОУ “Капитан Петко Войвода” – гр. Варна
I ОУ “Княз Борис Първи” – гр. Варна