http://orientirane.mon.bg – Национален портал за кариерно ориентиране на учениците

http://www.mon.bg/ – Министерство на образованието и науката

http://www.ruo-varna.bg/ – Регионален инспекторат по образованието

Национални и европейски институции, свързани с политиките по образование, кариерно ориентиране и заетост

Рейтингова система на висшите училища в България

Рейтингова система на университетите по света

Национален център за информация и документация – легализация на български дипломи в чужбина

Министерство на културата – направление Художествено образование

Агенция по заетостта – Агенция по заетостта

Национална програма „Старт на кариерата” за безработни младежи, завършили средно или висше образование

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.

Europass – инструменти за изготвяне на професионална автобиография, портфолио и др. документи по лесно разпознаваем начин в цяла Европа

EURES – европейският портал за професионална мобилност предоставя информация, съвети и услуги по наемане на търсещи работа и работодатели в цяла Европа.

Ploteus – европейски портал за образование в Европа

Multirank – онлайн рейтинг на университетите по света

Studyportals – информация за бакалавърски, магистърски и докторантски програми, както и за стипендии и такси за обучение в различни висши училища по света. Платформата предлага и безплатен тест за ориентиране.

Eurostat – статистическата служба на Европейския съюз отговаря за публикуването на висококачествени европейски статистически данни и показатели, които дават възможност за сравнения между държавите и регионите.

Европейска мрежа за професионално ориентиране през целия живот (ELGPN)

Европейски център за професионалното образование и обучение (CEDEFOP) публикува анализи и прогнози за развитието на професиите по сектори и по нива на квалификация на работещите.

NBCC България – Националният борд на кариерните консултанти в България предлага програмата за сертифициране на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF).