История

През последните години кариерното информиране, диагностициране и консултиране навлезе поетапно в българското образование. Това се постигна с откриването през 2012г. на 28 Центъра за кариерно ориентиране в цялата страна, финансирани по проект „Система за кариерно оринтиране в училищното образование“ на МОН. Посредством индивидуални и групови консултации кариерните консултанти осъществяват диагностична и консултативна дейност с ученици/родители за избор на образование и кариера.

С помощта на различни итерактивни упражнения – тренинги, ролеви игри, дискусии и др. подпомагат учениците да развиват умения за вземане на решение съобразно с техните способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие.

Учениците биват информирани за профилите на обучение, професиите и специалностите в средните и висшите училища и университетите.

Осъществяват връзката между училището и пазара на труда, като обучават учениците къде и как да търсят работа или възможността за стаж и как да се представят добре на работното място.

Като част от неформалното обучение по кариерно ориентиране в своята работа консултантите прилагат над 80 интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици от V до ХІІ клас, 30 тематични филма, които поставят акцент върху ключови проблеми при вземане на решение за избор на образование и професия. Учениците се запознават със съществуващите възможности за работа и съответните изисквания за квалификация и обучение, а също и как се категоризират професиите, за да направят търсенето си по-лесно за управление.

В помощ на всички ученици, родители, учители и специалисти се създава Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg). В него учениците могат да намерят и попълнят психологически въпросници за изследване на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и/или професия, информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование. Представена е и информация за всички институции в системата на средното и висшето образование.

Каталози с информационни характеристики на професиите, подпомагат учениците при прехода от училище към пазара на труда.

В рамките на проекта е разработена и Програма за кариерно ориентиране на ниво училище, която е успешно апробирана от две пилотни варненски училища – СУ „Димчо Дебелянов“ и СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“. В новооткритите клубове педагогически екипи от двете училища, съвместно с кариерните консултанти то ЦКО – Варна работиха с по една пилотна паралелка от всеки випуск.

След приключване на проекта в края на 2017г., Център за кариерно ориентиране – Варна продължи да функционира като самостоятелен Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна към Община Варна.

От откриването си до днес ЦПЛР-ЦКО – гр. Варна се наложи като ценен, търсен и полезен помощник при разрешаването на проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие. От 2012г. до 2017г. са проведени обучения в над 90 училища на територията на гр. Варна и областта. За активната ни работа свидетелства и броят на взелите участие ученици от І до ХІІ клас – 32 006 бяха включени в обучения по кариерно ориентиране, а за 11 109 от тях обучението завърши с провеждане на индивидуално консултиране и информиране.