За да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера 6 кариерни консултанти от ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране-Варна предлагат индивидуални и групови консултации по образователно и кариерно планиране и развитие.

Услугите в ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране-Варна са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

Какво е кариерното ориентиране?

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек.

През различните етапи от жизнения цикъл на личността кариерното ориентиране има различни цели и задачи и се реализира с помощта на различни средства. Етапите на кариерно развитие, на които се намират учениците от І до ХІІ клас, са основополагащи за изграждане на успешна кариера.

І – ІV клас: Етап на първите и най-ранни проекти за кариерно развитие в контекста на добиване на обща информация за професиите на хората от най-близкото социално обкръжение, за най-често срещаните професии в населеното място, в което живеят и за уменията, необходими за тяхното упражняване.

V – VІІІ клас: Етап на проучване, апробиране и анализиране на примерен избор на възможности за лична кариера. Формират се начални умения за планиране на кариерното развитие. Проучването, апробирането и анализирането води до вземане на решение.

ІХ – ХІІ клас: Етап на нарастващо себепознание до степен на способност за търсене на съответствие между изискванията на Аз-а и изискванията на професиите. Включва развитие на уменията за планиране на кариерата, знания за динамиката на пазара на труда, умения за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Предлаганата услуга „кариерно информиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода от образование към заетост на всички ученици, родители и граждани. Кариерно информиране може да се проведе индивидуално или в група.

Предлаганата услуга „кариерно консултиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант оказва съдействие на учениците, за да вземат добри решения за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си в този избор. Кариерно консултиране може да се проведе индивидуално и/или в група.

Кариерно консултиране могат да потърсят учениците, които искат:

• да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение – природо-математически, технически, хуманитарни, социални, езикови, изкуство, спорт и др.
• да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на дейност;
• да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности;
• да се запознаят с реда и условията за постъпване в тях;
• да открият информация за работни позиции и работодатели;
• да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

Кариерно консултиране могат да потърсят и ученици, които вече са избрали и се обучават в гимназиална степен на образование, но искат:


• да променят посоката/профила си на образование в рамките на средното или по-нататък във висшето образование;
• да проверят верността и устойчивостта на направения избор, да планират бъдещите стъпки в кариерното си развитие;
• да допълнят универсалните си знания с нови знания и умения.